Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160074
Spoločnosť Rendol, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28647/R-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 47 359 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Dodatok k spoloč. zmluve
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 06.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1