Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160071
Spoločnosť OLIWER Pharmacy s.r.o., reg. vo vložke Sro 30944/R-Zbl, so sídlom: D.Jurkoviča 428/16, 906 13
Brezová pod Bradlom, IČO: 47 899 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 09.10.2014
-listina o ustanovení konateľa do funkcie a prehlásenie o jeho podpisovom vzore
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 09.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1