Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160067
Spoločnosť MS-WELDING s.r.o., reg. vo vložke Sro 29345/R-Zbl, so sídlom: Horská 1296/15, 958 06 Partizánske,
IČO: 47 507 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.10.2014
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 10.10.2014
-zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 10.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1