Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160064
Spoločnosť MÄSO - LAHÔDKY ELENA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19971/R-Zbl, so sídlom: Dolná štvrť 509/22, 907
01 Myjava, IČO: 44 083 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 26.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1