Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160063
Spoločnosť MARTIN SK,  s. r. o., reg. vo vložke Sro 23128/R-Zbl, so sídlom: Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO:
45 593 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.09.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1