Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160062
Spoločnosť MAPOK s. r. o., reg. vo vložke Sro 28720/R-Zbl, so sídlom: Jilemnického 681/19, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 47 374 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.08.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.08.2013
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1