Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160061
Spoločnosť MADON, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26761/R-Zbl, so sídlom: Továrenská 4077/37, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 46 776 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 30.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1