Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160060
Spoločnosť M.I.M.E.X. Ostrov, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26186/R-Zbl, so sídlom: M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín,
IČO: 46 630 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.08.2013
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 21.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1