Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160059
Spoločnosť KURTRANS s. r. o., reg. vo vložke Sro 29527/R-Zbl, so sídlom: Vlárska 76, 914 42 Horné Srnie, IČO: 47
538 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Spoločenská zmluva-úplné znenie
Dátum doručenia: 13.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1