Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160058
Spoločnosť gomeo s.r.o., reg. vo vložke Sro 28574/R-Zbl, so sídlom: Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza, IČO: 47 342
552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.07.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.07.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.07.2013
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 30.07.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1