Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160057
Spoločnosť GEMMA TRADING, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11352/R-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 1430/2, 020 01
Púchov, IČO: 36 306 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti GEMMA TRADING, s.r.o.
Dátum doručenia: 09.10.2014
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy GEMMA TRADING, s.r.o.
Dátum doručenia: 09.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1