Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160056
Spoločnosť Fresh Group Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26419/R-Zbl, so sídlom: Pod Hájom 952/1, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO: 46 700 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 05.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1