Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160055
Spoločnosť FINANCIE TN s.r.o., reg. vo vložke Sro 30962/R-Zbl, so sídlom: Horeblatie 370/26, 911 01 Trenčín, IČO:
47 918 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 01.10.2014
-osvedčenie o zapise do registra
Dátum doručenia: 01.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 01.10.2014
-podpisovy vzor konateľa
Dátum doručenia: 01.10.2014
-zakladatelska listina-úplné znenie
Dátum doručenia: 06.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1