Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160054
Spoločnosť FINANCE SOLUTIONS s. r. o., reg. vo vložke Sro 27285/R-Zbl, so sídlom: Dedovec 1806/324, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 46 929 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Fin Sol zapisnica z vz
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 13.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1