Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160053
Spoločnosť eVENT Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 28753/R-Zbl, so sídlom: D. Krmana 132/7, 971 01 Prievidza,
IČO: 47 387 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.08.2013
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Podpis.vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1