Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160052
Spoločnosť EU-Net s.r.o., reg. vo vložke Sro 30955/R-Zbl, so sídlom: Veľké Chlievany 151, 956 55 Veľké Chlievany,
IČO: 47 917 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor konateľa- Zuzana Frank
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
Dátum doručenia: 13.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 13.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1