Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160051
Spoločnosť Creare Solutions s.r.o., reg. vo vložke Sro 30334/R-Zbl, so sídlom: Ferka Urbánka 797, 020 01 Púchov,
IČO: 47 699 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spol. eZmluva.sk 08, s.r.o.
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení spoločnosti eZmluva.sk 08, s.r.o.
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Zakladateľská listina v úplnom znení spoločnosti Creare Solutions s.r.o.
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Podpisový vzor konateľa- p. Miroslava Makošová
Dátum doručenia: 08.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1