Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160050
Spoločnosť COMTEC s. r. o., reg. vo vložke Sro 13265/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 36 323 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápis z MVZ
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Licencia-technická služba
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Dodatok k SZ
Dátum doručenia: 06.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1