Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160049
Spoločnosť CIB, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26971/R-Zbl, so sídlom: M. Hodžu 414/14, 971 01 Prievidza, IČO: 46 831
371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápis z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 19.08.2013
-Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1