Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160048
Spoločnosť Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o., reg. vo vložke Sro 28421/R-Zbl, so sídlom: Andreja Hlinku 1514/86,
972 71 Nováky, IČO: 47 220 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika
Dátum doručenia: 02.08.2013
-Podpisovy vzor Mair.zep
Dátum doručenia: 02.08.2013
-Podpisovy vzro Schwibinger.zep
Dátum doručenia: 02.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1