Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160047
Spoločnosť ASTOM s. r. o., reg. vo vložke Sro 23170/R-Zbl, so sídlom: Šebešťanová 253, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 44 750 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia MVZ_05.06.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
-Zápisnica zo zasadnutia MVZ_03.06.2013
Dátum doručenia: 22.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1