Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160045
Spoločnosť ANPEKO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17568/R-Zbl, so sídlom: Riečna ulica 1883/75, 971 01 Prievidza, IČO:
36 744 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica VZ
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 20.08.2013
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1