Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160044
Spoločnosť Amelle s. r. o., reg. vo vložke Sro 25197/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 391/10, 911 01 Trenčín,
IČO: 46 383 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 06.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1