Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160043
Spoločnosť Alimpek, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10942/R-Zbl, so sídlom: Žilinská 2277, 018 61 Beluša, IČO: 31 404
375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 26.08.2013
Listina je vyhotovená: v českom jazyku
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.08.2013
-Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 26.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1