Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín
R160042
Spoločnosť AdminTech, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28807/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 336/3, 019 01 Ilava, IČO:
46 138 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Podpisový vzor Brnák
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Podpisový vzor Haviar
Dátum doručenia: 06.09.2013
-Podpisový vzor Kubáň
Dátum doručenia: 06.09.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1