Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R160001
Spoločnosť ECOnorm s.r.o., reg. vo vložke Sro 54783/L-Zbl, so sídlom: Podvysoká č. 196, 023 57 Podvysoká, IČO:
46 200 967, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 1K 3/2014-90 zo dňa 11.7.2014 o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1