Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R160000
Spoločnosť SAD LIORBUS, a. s., reg. vo vložke Sa 10334/L-Zbl, so sídlom: Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36 403 431, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do zbierky
listín:
-Podpisový vzor:
Dátum doručenia: 16.12.2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1