Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159999
Spoločnosť Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/, reg. vo vložke Dr 75/L-Zbl, so sídlom:
Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 00 176 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica ZD 28.5.2014.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Dodatok c. 2 k Stanovam OSBD.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1