Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159998
Spoločnosť VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 55989/L-Zbl, so sídlom: Hollého 20, 010 01 Žilina,
IČO: 46 512 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 3/10/14
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Podpisový vzor: Ing.I.Nekoranec
Dátum doručenia: 22.10.2014
-Úplné znenie SZ+Dodatok 1 z 3/10/14
Dátum doručenia: 22.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1