Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159997
Spoločnosť TOP-MARKT, spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 1524/L-Zbl, so sídlom: Koceľova 12, 010 01
Žilina, IČO: 31 595 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka z 17/10/14
Dátum doručenia: 17.10.2014
-Podpisový vzor: Ing.U.Marušinová
Dátum doručenia: 17.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1