Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159996
Spoločnosť TINER, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20175/L-Zbl, so sídlom: Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 43 971
733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 10.10.2014
-zakladatelska listina - schvalene znenie.zep
Dátum doručenia: 10.10.2014
-zakladatelska listina - uplne znenie.zep
Dátum doručenia: 10.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1