Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159995
Spoločnosť TIMEX SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14692/L-Zbl, so sídlom: A. Bernoláka 10, 034 01 Ružomberok, IČO:
36 416 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 21/10/14
Dátum doručenia: 23.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1