Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159994
Spoločnosť Sučianska pekáreň, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15431/L-Zbl, so sídlom: Kollárova 83, 036 01 Martin, IČO:
36 422 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 2/10/14
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Podpisový vzor: Mgr.D.H.Dančová
Dátum doručenia: 15.10.2014
-Spoločenská zmluva+Dodatok 2 z 2/10/14
Dátum doručenia: 15.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1