Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159993
Spoločnosť Slovenské inžiniersko priemyslové stavby,    spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1554/L-Zbl, so sídlom:
Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 596 436, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 26/9/14
Dátum doručenia: 16.10.2014
-Podpisový vzor: Ing.V.Pecho, T.Marko
Dátum doručenia: 16.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1