Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159992
Spoločnosť SLOVENSKÁ OBSTARÁVACIA AGENTÚRA s.r.o., reg. vo vložke Sro 55161/L-Zbl, so sídlom: Hlavná
ulica 501, 029 44 Rabča, IČO: 46 306 293, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 25.09.2014
-Osvedčenie živnostenského úradu.zep
Dátum doručenia: 25.09.2014
-Reedícia zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 25.09.2014
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 25.09.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1