Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159991
Spoločnosť SK-TREND s.r.o., reg. vo vložke Sro 62920/L-Zbl, so sídlom: Národná 3708/20, 010 01 Žilina, IČO: 47
916 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 15/9/14
Dátum doručenia: 23.10.2014
-Podpisový vzor: A.Čížková
Dátum doručenia: 23.10.2014
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.10.2014
-Živnostenské oprávnenie
Dátum doručenia: 23.10.2014
-Úplné znenie ZL z 15/9/14
Dátum doručenia: 23.10.2014
-Dodatok 1 z 21/10/14
Dátum doručenia: 23.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1