Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159990
Spoločnosť Seny Groups Slovakia  s. r. o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 55757/L-Zbl, so sídlom: námestie Andreja
Hlinku 1, 010 01 Žilina, IČO: 45 451 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Zapisnica.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1