Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159988
Spoločnosť Rezidencia Liptov, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19980/L-Zbl, so sídlom: Kollárova 1928/16, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 43 875 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie ZL z 2/10/14
Dátum doručenia: 13.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1