Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159986
Spoločnosť ProPharma s. r. o., reg. vo vložke Sro 54643/L-Zbl, so sídlom: Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, IČO:
46 142 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.10.2014
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 08.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1