Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159985
Spoločnosť PETON s. r. o., reg. vo vložke Sro 62753/L-Zbl, so sídlom: 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 47 886 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica.zep zo dňa 10.10.2014
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-UZ.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Podpisovy_vzor.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1