Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159984
Spoločnosť OSKAR HOME PRODUCTION s.r.o., reg. vo vložke Sro 52813/L-Zbl, so sídlom: Bobuľová 6196/12, 934
01 Levice, IČO: 44 874 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Osvedcenie o zivnostiach.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1