Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159982
Spoločnosť MOZOLANI SHOPS KOŠICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 55323/L-Zbl, so sídlom: Prielohy 8430/1B, 010 07
Žilina, IČO: 46 351 302, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1