Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159981
Spoločnosť MONECO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 62925/L-Zbl, so sídlom: ČSA 1306/21, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 47 943 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1