Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159980
Spoločnosť MOART s.r.o., reg. vo vložke Sro 61075/L-Zbl, so sídlom: Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina,
IČO: 47 562 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie vlastníka.zep
Dátum doručenia: 05.10.2014
-zakladateľska-listina-14-8-2014.zep
Dátum doručenia: 05.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1