Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159979
Spoločnosť Maximum Travel, s.r.o., reg. vo vložke Sro 60060/L-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 68, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 47 409 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1