Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159978
Spoločnosť MACS Solutions s.r.o., reg. vo vložke Sro 57281/L-Zbl, so sídlom: Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 46 804 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Zakladatelska listina - uplne znenie.zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1