Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159977
Spoločnosť LIMA EU s.r.o., reg. vo vložke Sro 51672/L-Zbl, so sídlom: Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina, IČO: 44
897 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-útovná závierka 2012 + poznámky
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1