Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159976
Spoločnosť LIKON, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10749/L-Zbl, so sídlom: D. Královenskej 68, 034 95 Likavka, IČO: 36
376 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Rozhodnutie jedného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
-Zakladatelská listina.zep
Dátum doručenia: 21.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1