Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159974
Spoločnosť krevl, s.r.o., reg. vo vložke Sro 62924/L-Zbl, so sídlom: Severná 3896/7, 036 01 Martin, IČO: 47 935 456,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného
registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 20.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1