Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zbierka listín
R159973
Spoločnosť JR development, s.r.o., reg. vo vložke Sro 59409/L-Zbl, so sídlom: Závodská cesta 2964/2, 010 01 Žilina,
IČO: 47 220 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 07.10.2014
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 07.10.2014
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 07.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1